Print

เกี่ยวกับภาควิชา

          
            ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพแสน ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยครอบคลุมหลักวิชาที่สำคัญ เช่น
 
                 ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
 
                 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
 
                 ระบบการเกษตร
 
                 ระบบและเครื่องจักรกล
 
                 ไฮดรอลิก-นิวแมติก
 
                 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
 
                 การทำความเย็นและการปรับอากาศ
 
                 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
 
                 สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร
 
                 การวัดและอุปกรณ์การวัดการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
 
                 รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร
 
                 พัดลม
 
                 เครื่องสูบและระบบการจ่าย
 
                 การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร
 
                 กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
 
                 ระบบควบคุมชนิดป้อนกลับสำหรับวิศวกรรมเกษตร
 
                 วิศวกรรมโรงสี
 
                 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร
 
                 การประยุกต์พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
 
                 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมเกษตร

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates