Print

ประวัติภาควิชาวิศวกรรมเกษตร


ชื่อภาควิชา
       ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่ตั้งของภาควิชา (ที่ทำการธุรการภาควิชา)
       เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140

ประวัติความเป็นมา (การแบ่งส่วนราชการภายในโดยสังเขป) 
       ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ได้เริ่มเปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปีการศึกษา 2509 สังกัดอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  ต่อมาในปลายปีการศึกษา 2522 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ได้ย้ายไปดำเนินการเรียนการสอนนิสิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  และได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในปีการศึกษา 2534 และปีการศึกษา 2545  ตามลำดับปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สังกัดอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นคณะเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2546   และภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ  รวม  3 หลักสูตร  ดังนี้
       32วศ.บ.  (วิศวกรรมเกษตร)  1  หลักสูตร    
       32วศ.ม.  (วิศวกรรมเกษตร)  1  หลักสูตร    
       32วศ.ด.  (วิศวกรรมเกษตร)  1  หลักสูตร

 

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates