Print

ข่าวและภาพกิจกรรม 2559

 
2558 2557 2556 2555

 
   

  29 ธันวาคม 2559 
รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อาจารย์ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ อ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ และอาจารย์แก้วกานต์ พวงสมบัติ ได้ให้คำปรึกษาและออกแบบเครื่องบรรจุภัณฑ์แก่บริษัท Quality Plus ...อ่านต่อ

   

  6 มกราคม 2560
      หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2560 เพื่อขอบคุณบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเเละสร้างขวัญเเละกำลังใจให้บุคลากร ที่ทุ่มเทเเรงกายเเรงใจช่วยกันทำงานเมื่อปีที่ผ่าน ...อ่านต่อ

   

  12 มกราคม 2560
    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตร เเละเป็นผู้ได้รับทุนเรียนดี ประเภทคะเเนนเฉลี่ยสูงสุด เป็นอันดับที่ 1 ในชั้นปีที่ 2 เเละ 3 ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ

   

  25 ธันวาคม 2559
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี า่ขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) (กว.เครื่องกล) รายละเอียด ดังลิงค์ที่เเนบเลยนะค่ะ ...อ่านต่อ

   

  20 ธันวาคม 2559
  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ของเเสดงความยินดีกับนายสาคร ใยธา ที่ได้รับการคัดเลือกเเละได้เป็นผู้รับทุนกลุ่มมิตรผล โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 7 ...อ่านต่อ

   

  15 ธันวาคม 2559 
   อาจารย์แก้วกานต์ พวงสมบัติ ได้ไปศึกษาวิจัย ณ Graduate School of Bioagricultural Sciences Department of Biosphere Resources Science, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น  ...อ่านต่อ

   

  2-11 ธันวาคม 2559 
งานเปิดโลกวิศวกรรม'59 ในงานเกษตรกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2559 ...อ่านต่อ

   

  2-11 ธันวาคม 2559
      การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2559 หลักสูตร "นักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ” โดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ...อ่านต่อ

   

  2-11 ธันวาคม 2559
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2559 หลักสูตร "นักขับรถขุดดินมืออาชีพ” โดย คณะวิศวกรรมศาสตรื กำแพงแสน ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ...อ่านต่อ

   

  2-11 ธันวาคม 2559
   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร "อนาคตเกษตรกรรมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับ หจก. คูโบต้า ก. แสงยนต์, บจก. คูโบต้า นครปฐม และ คำ-วี การเกษตร ...อ่านต่อ

   

  2-11 ธันวาคม 2559
  การเสวนาวิชาการ "วิศวกรรม กับ Thailand 4.0" เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ในช่วง งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ...อ่านต่อ

   

  2-11 ธันวาคม 2559 
   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2559 หลักสูตร "การปรับระดับพื้นดินเพื่อการเกษตร " โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับ หจก.ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ ...อ่านต่อ

   

  2-11 ธันวาคม 2559 
เปิดโลกวิศวกรรม'59 ในงานเกษตรกำแพงแสน 2-11 ธันวาคม 2559...อ่านต่อ

   

  20 ตุลาคม 2559 
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้มอบทุนการศึกษา(ประเภททุนขัดสน)ให้เเก่นิสิตของภาควิชาฯ จำนวน 4 ทุนๆล่ะ 10,000 บาท...อ่านต่อ

   

  11 ตุลาคม 2559 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวสุชาดา นารีเลิศ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เเละผ่านการปฏิบัติงาน ณ Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลา 4 เดือน ...อ่านต่อ

   

  16 ตุลาคม 2559 
   ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรที่สำเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2558 ...อ่านต่อ

   

  กันยายน 2559 
กตเวทิตาจิต ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา 2559 ...อ่านต่อ

   

  23 กันยายน 2559 
   ผู้บริหารใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ...อ่านต่อ

   

  12 กันยายน 2559 
นายวรินทร์ คูหามณีโชติ นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัล Best Manuscript award ในงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ...อ่านต่อ

   

  7 กันยายน 2559 
   นางสาวนันทินี ใจตรง ได้รับทุน " Japan-Asia Youth Exchange Program in Science" (SAKURA Exchange Program in Science) ...อ่านต่อ

   

  25 กันยายน 2559 
ทีม Student Formula เข้าร่วมการเเข่งขัน "2016 Student Formula Japan-Monozukuri Design Competition" ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายพชร ทวีวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาฯ เข้าร่วมการเเข่งขัน...อ่านต่อ

   

  25 สิงหาคม 2559 
   นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2559 เพื่อเเสดงความเคารพเเละแสดงความกตัญญููต่ออาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร...อ่านต่อ

   

  15-16 สิงหาคม 2559 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรพร้อมคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ...อ่านต่อ

   

  20 สิงหาคม 2559 
   นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกงานเผื่อถ่ายทอดประสบการณ์สู่รุ่นน้องให้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...อ่านต่อ

   

  24-28 สิงหาคม 2559 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ...อ่านต่อ

   

  10 สิงหาคม 2559 
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรพร้อมคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ...อ่านต่อ

   

  9 สิงหาคม 2559 

อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม และนายธนพัต สุขเจริญ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th KKU International Engineering Conference 2016 ...อ่านต่อ

   

 8 สิงหาคม 2559 
   อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร/รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ...อ่านต่อ

   

  5 สิงหาคม 2559 
ผศ.สุวิทย์ บุณยวานิชกุล แวะมาเยี่ยมและปรึกษาหัวข้อการวิจัยกับคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ...อ่านต่อ

   

  4 สิงหาคม 2559 
  ได้รับมอบครุภัณฑ์ใหม่ปี2559 เครื่องเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC และ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้งบประมาณเงินรายได้จัดซื้อ ...อ่านต่อ

   

 1 สิงหาคม 2559 

 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ส่งมอบเครื่องอัดกระถางผักตบชวาไฮดรอลิก ให้กับโครงการสามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ เพื่อนำไปทดลองใช้งานที่สามพรานริเวอร์ไซด์  ...อ่านต่อ

 

  2 สิงหาคม 2559 
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558   ...อ่านต่อ

   

  30 กรกฎาคม 2559 

นายวรินทร์ คูหามณีโชติ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (รุ่น AE 42) ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ชาโคล   ...อ่านต่อ

   

  26 กรกฎาคม 2559 

อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนำร่องเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2   ...อ่านต่อ

   

  26 กรกฎาคม 2559 

ความก้าวหน้าของอาคารกิจกรรมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ณ วันที่ 26 ก.ค. 2559   ...อ่านต่อ

 

   กรกฎาคม 2559 

นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์ บุคลากรใหม่ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   ...อ่านต่อ

   

  26 กรกฎาคม 2559 

ผู้ผลิตรายการ Most Exclusive ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอความรู้และก้าวหน้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าถ่ายทำการและสัมภาษณ์ อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม เกี่ยวกับผลงานวิจัย  ...อ่านต่อ

   

  21 กรกฎาคม 2559 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้จัดโครงการพบผู้ปกครองเเละนิสิตใหม่ประจำปี 2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559   ...อ่านต่อ

   

  12 กรกฎาคม 2559 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เยี่ยมนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  ...อ่านต่อ

 

  7 กรกฎาคม 2559 

อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ และ ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านการวิจัยและแผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ   ...อ่านต่อ

   

  4 กรกฎาคม 2559 

รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล รับฟังรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของ นางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ  ณ Nagoya Universityโดยมี Prof.Dr.TSUCHIKAWA Satoru และ Assistant Prof.Dr.INAGAKI Tetsuya   ...อ่านต่อ

   

  4 กรกฎาคม 2559 
ในระหว่างปิดภาคการศึกษาปลาย 58 ภาควิชาฯ ได้ดำเนิเนการปรับปรุงภาควิชาฯ หลายรายการเพ่ื่อต้อนรับนิสิตทุกท่านในวันเปิดเรียนภาคต้น 2559  ...อ่านต่อ

   

  29 มิถุนายน 2559 

ผู้ผลิตรายการ Most Exclusive ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอความรู้และก้าวหน้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าถ่ายทำการและสัมภาษณ์ อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม เกี่ยวกับผลงานวิจัย   ...อ่านต่อ

 

  26 มิถุนายน 2559 

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มาดูงานการผลิตกระถางผักตบชวาซึ่งเป็นโครงงานวิศวกรรมเกษตรทางนิสิตได้ดำเนินการติดต่อกันมา 4 ปี เเละสามารถผลิตกระถางผักตบชวาซึ่งเหมาะสำหรับการเพาะต้นกล้า   ...อ่านต่อ

   

  3 มิถุนายน 2559 

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ขณะนี้ขึ้นเสาอาคารจำนวน 18 ต้น และกำลังจะเทพื้นคอนกรีตต่อไป  ...อ่านต่อ

   

  28 เมษายน 2559 
Prof U. L. Opara จาก STELLENBPSCH University ,South Africa เยี่ยมชมโครงการ KU D lab ในวิชานวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรโดย ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ เป็นผู้ต้อนรับ    ...อ่านต่อ

   

  2 มิถุนายน 2559 
ตัวแทนนิสิตวิศวกรรมเกษตร รุ่น 43 (AE43) ซึ่งจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 2558 นี้ ได้มอบพัดลมโรงงาน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร   ...อ่านต่อ

 

  27 เมษายน 2559 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรเเห่งชาติ ครั้งที่ 22   ...อ่านต่อ

 

  21 เมษายน 2559
อ.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Graduate School of Life and Environmental Sciences University of Tsukuba ...อ่านต่อ

 

  4 เมษายน 2559 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) รอบสอง    ...อ่านต่อ

 

   4 เมษายน 2559 
คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)     ...อ่านต่อ
 
   3 เมษายน 2559
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรสชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น    ...อ่านต่อ
 
 

  31 มีนาคม 2559
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559    ...อ่านต่อ

    9 มีนาคม 2559 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มอบทุนเรียนดี ให้เเก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คือ นายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์ เเละนายวรวรรธน์ นกน้อย    ...อ่านต่อ
 
   10 มีนาคม 2559 
อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, อ.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ และนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำตาล ณ บริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด   ...อ่านต่อ
 
   มีนาคม 2559 
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2557   ...อ่านต่อ 
 
  4 มีนาคม 2559 
ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญา จัดโดยสภาวิศวกร    ...อ่านต่อ
 
   27 กุมภาพันธ์ 2559
สอนเสริม ทักษะ วิชา 02204111 introduction to programming นิสิต วศ.เกษตรปี ๑ โดย อ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และทีมงาน    ...อ่านต่อ
 
   28 กุมภาพันธ์ 2559 
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ วันอาทิตย์ 28 กพ. 59    ...อ่านต่อ
 
   25 กุมภาพันธ์ 2559
 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ทัศนศึกษาดูงานที่ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
   ...อ่่านต่อ

   19 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558     ...อ่านต่อ
 
   19 กุมภาพันธ์ 2559
  บรรยากาศการฝึกใช้เครื่องมือโรงงานของนิสิตปี 3 ปีการศึกษา 2558 ...อ่านต่อ
 
   25 กุมภาพันธ์ 2559
  บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รับตรง วิศวกรรมเกษตร ภาคพิเศษ รอบที่ 1 และ รอบ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 12 เมย. ถึง 20 พค. 59   ...อ่านต่อ
 
   12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 สภามหาวิทยาลัย และสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร       ...อ่านต่อ
 
   12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 คณาจารย์ภาควิชาฯเข้าร่วมการอบรมการพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราเพื่องานวิจัยมุ่งเป้า...อ่านต่อ
 
   2 กุมภาพันธ์ 2559
 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร วันที่ 11 มกราคม 2559 ...อ่านต่อ
 
   2 กุมภาพันธ์ 2559
   นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ไปศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา ณ Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 4 มค. 59 ถึง 31 มีค. 59                                               ...อ่านต่อ
 
 

 21 มกราคม 2559
  ภาควิชาวิศกรรมเกษตร ได้มีการมอบทุน รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส เป็นทุนการศึกษา ประเภททุนขัดสน จำนวน 20,000 บาท ให้กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร               ...อ่านต่อ

 

14 มกราคม 2559
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง       ...อ่านต่อ

 

11 มกราคม 2559
   
การอบรมเรื่อง “Hyperspectral Chemical Imaging Technology”              ...อ่านต่อ

 

7 มกราคม 2559
   
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ให้การต้อนรับและบรรยายตัวอย่างการเรียนการสอนปฏิบัติพัดลม ปั๊ม และระบบจ่ายให้กับนักเรียนโครงการค่ายเปิดรั้วนนทรี              ...อ่านต่อ

 

6 มกราคม 2559
   
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2555 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร             ...อ่านต่อ

 

15 มกราคม 2559
 
ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557            ...อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   

 

 
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates